Chào mừng đến với Website trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thời khóa biểu học sinh buổi sáng áp dụng từ ngày 2/1/2018 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thời khóa biểu học sinh buổi sáng áp dụng từ ngày 2/1/2018 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lớp

10A1

Có tác dụng từ ngày

1/2/2018

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

VĂN

TOÁN

TIN

ĐỊA

GDCD

2

SH

VĂN

VĂN

HÓA

TOÁN

KT

3

HÓA

SỬ

HÓA

TOÁN

TOÁN

4

N.NGỮ

N.NGỮ

TIN

SỬ

SINH

N.NGỮ

5

VĂN

KT

 

 

SH

Lớp

10A2

Có tác dụng từ ngày

1/2/2018

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

SINH

ĐỊA

KT

TOÁN

KT

2

SH

HÓA

SỬ

TIN

SỬ

3

VĂN

N.NGỮ

HÓA

TOÁN

N.NGỮ

GDCD

4

TOÁN

VĂN

VĂN

TOÁN

HÓA

5

N.NGỮ

VĂN

TIN

 

 

SH

Lớp

10A3

Có tác dụng từ ngày

1/2/2018

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

N.NGỮ

HÓA

ĐỊA

TOÁN

2

SH

N.NGỮ

VĂN

N.NGỮ

KT

TOÁN

3

TIN

GDCD

KT

SỬ

HÓA

4

SINH

VĂN

HÓA

VĂN

TOÁN

TIN

5

SỬ

VĂN

TOÁN

 

 

SH

Lớp

10A4

Có tác dụng từ ngày

1/2/2018

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

VĂN

TIN

TIN

HÓA

KT

2

SH

VĂN

N.NGỮ

ĐỊA

TOÁN

3

N.NGỮ

TOÁN

N.NGỮ

SỬ

SINH

TOÁN

4

VĂN

KT

SỬ

HÓA

TOÁN

GDCD

5

VĂN

HÓA

 

 

SH

Lớp

10A5

Có tác dụng từ ngày

1/2/2018

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

ĐỊA

VĂN

VĂN

HÓA

2

SH

VĂN

N.NGỮ

KT

VĂN

SINH

3

HÓA

GDCD

HÓA

N.NGỮ

TOÁN

4

SỬ

N.NGỮ

KT

TIN

TOÁN

TOÁN

5

TOÁN

SỬ

TIN

 

 

SH

Lớp

10A6

Có tác dụng từ ngày

1/2/2018

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

VĂN

SỬ

N.NGỮ

TOÁN

2

SH

SỬ

TIN

N.NGỮ

KT